معرفي شهرك فناوري همدان

شهرك فناوري
     
شهرک هاي فناوري به عنوان يکي از نهادهاي اجتماعي موثر در امر تجاري سازي و توسعه فنّاوري و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش  مدار و اشتغال  زايي تخصصي مورد توجه بسياري از کشورهاي جهان واقع شده است. شهرک هاي فنّاوري، محيط  هايي مناسب براي استقرار و حضور حرفه  اي کسب و کارهاي فناور توليدي، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع، مشاورين خبره و موسسات پژوهشي و آموزشي است که در تعامل سازنده با يکديگر   به فعاليت هاي مرتبط با حوزه تخصصي شهرک اشتغال دارند. هدف نهائي اين هم نشيني، ايجاد هم افزايي و تجاري سازي فنّاوري و تسهيل فرآيند جذب، ارتقا و انتشار آن است به نحوي که تمامي و يا بخش  هاي عمده  اي از فعاليت هاي تجاري سازي فنّاوري در اين شهرک   ها به صورت حرفه  اي قابل انجام باشد. اهّم اين فعاليت ها شامل تحقيق و توسعه، توليد محصولات با فناوري برتر،خدمات آزمايشگاهي، استانداردسازي، بازاريابي و عمليات مشاوره اي براي توسعه بازار محصولات فنّاوري در عرصه توليد صنعتي و همچنين عرضه ساير خدمات تخصصي مي  باشد.   همکاري هاي بين  المللي براي استفاده از تجارب جهاني و همچنين صدور محصولات و خدمات به بازارهاي فنّاوري جهان از اهداف راهبردي شهرک هاي   فنّاوري   است.
در کشور جمهوري اسلامي ايران با توجه به ماموريت هاي ويژه سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران در ايجاد زير ساخت مناسب شامل امکانات فيزيکي و خدمات نرم افزاري به منظور توسعه فناوري و ارتقاي توان رقابت پذيري واحدهاي صنعتي و همچنين حمايت از واحدهاي فناور و دانش بنيان، ايده هاي کارآفرينانه و تجاري سازي نتايج تحقيقات و همچنين ايجاد بستر مناسب تحقيق و توسعه و تسهيل فعاليت متخصصين و محققين، با استناد به موارد قانوني، مطالعات ايجاد شهرکهاي فناوري به طور جدي از سال 78 در دستور کار سازمان و شرکتهاي استاني منتخب قرار گرفت.
تعريف شهرک فناوري: شهرک فناوري مجموعه اي است که ضمن فراهم آوري زير ساخت   مناسب براي استقرار واحدهاي فناور توليدي، خدماتي و مشاوره اي   با گرد آوري و تجميع   اجزاي دخيل در توسعه فناوري زمينه ارائه حمايت هاي نرم افزاري لازم جهت ايجاد کسب و کارهاي توليدي خرد،کوچک و متوسط مبتني بر فناوريهاي جديد را فراهم آورده و از طرف ديگر با اشاعه فناوريهاي جديد در   کسب و کارهاي توليدي زمينه ارتقاي توان رقابتي و توسعه فعاليتهاي آنها را پديد مي آورد.   

 

ضرورت ايجاد شهرک  هاي فناوري :
 *      کسب وکارهاي توليدي(کسب وکارهاي خرد، کوچک و متوسط) به عنوان موتور محرکه اقتصادي محسوب مي گردند و نيازمند توجه و حمايت لازم مي باشند.
 *      با توجه به ماهيت کسب وکارهاي توليدي و عدم وجود منابع و امکانات در دسترسي مستقيم به فناوريهاي روز دنيا، سازمانهاي متولي دولتي مسئول فراهم آوري زير ساخت مناسب جهت خلق، توسعه و اشاعه فناوري در کسب و کارهاي توليدي مي باشند.
 *      وجود ضعف و خلا هاي فناوري باعث گرديده کسب و کارهاي توليدي نقش موثر و مورد انتظار در توسعه اقتصادي و توليد ناخالص ملي نداشته باشند.
 *       الزامات موجود دراسناد بالادستي شامل سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه خصوصا برنامه پنجم توسعه، تاکيد ويژه در حمايت ازايجاد کسب وکارهاي مبتني بر فناوريهاي جديد و همچنين ارتقا توان رقابت پذيري کسب وکارهاي موجود دارد.  
 *      سازمان صنايع کوچک به عنوان سازمان توسعه اي، متولي حمايت و توسعه ازحدود 99 درصد از کسب وکارهاي توليدي(صنفي و صنعتي) مي باشد و بر اساس ماموريتها و فعاليتهاي تعريف شده در اساسنامه سازمان مي بايست در خصوص توسعه فناوري در کسب وکارهاي توليدي اقدام نمايد.
 *         تکميل زيرساختها و توسعه خدمات نرم افزاري در شهرک هاي صنعتي

 اهداف کلان ايجاد شهرک هاي فناوري:   
 *      تسهيل و حمايت در نفوذ و اشاعه فناوريهاي جديد در کسب وکارهاي توليدي
 *      ارتقاء و بهبود ساختار کسب و کارهاي توليدي از طريق تجهيز آنها به فناوري هاي برتر
 *       نهادينه سازي و کارآمد نمودن فرايندهاي توليد، انتقال، جذب، بومي سازي و اشاعه فناوري هاي نوين
 *      استقرار نظام تجاري سازي و گسترش کارآفريني منجر به توليد ثروت در جامعه
 *      تسهيل ارتباطات و جريان دانش ميان نهادهاي دولتي، واحدهاي توليدي فناور، موسسات تحقيق و توسعه و مراکز آموزشي و پژوهشي و توسعه فعاليت آنها
 *      کمک به ايجاد و رشد کسب و کارهاي توليدي مبتني بر فناوري با تاکيد بر توليدکنندگان بخش خصوصي
 *      کمک به تحقق اهداف و اسناد بالا دستي (سند چشم انداز20، سند راهبردي توسعه صنعتي کشور،برنامه پنجم توسعه، سند توسعه علم و فناوري کشور و ... ) در حوزه توليد و صادرات محصولات دانش بنيان و با ارزش افزوده بالاتر
 *      کمک به توسعه اقتصادي مناطق و کل کشور
  

ماموريت هاي کلان شهرک هاي فناوري  
 *       بررسي و رصد فعاليت کسب و کارهاي توليدي در حوزه تخصصي شهرک هاي فناوري و ارائه پيشنهاد و برنامه عمل توسعه و ارتقاي آنها
 *      کمک به ارتقاي دانش فني کسب وکارهاي توليدي به منظور رقابت در عرصه جهاني  
 *      سازماندهي براي ارائه خدمات موثر و مورد نياز به کسب و کارهاي توليدي به منظور کمک به رشد آنها
 *      ايجاد زمينه مناسب فعاليت متخصصين و مشاورين در حوزه تخصصي شهرک
 *      ايجاد زمينه مناسب تحقيق و توسعه و انجام فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي کاربردي در زمينه تخصصي شهرک فناوري
 *      ايجاد و فضاي مناسب جهت تجاري سازي ايده ها
 *      تسهيل در امر انتقال فناوري
 *      تکميل زنجيره انتقال دانش و کاربردي نمودن آن از طريق ايفاي نقش واسط بين کسب و کارهاي توليدي و مراکز توليد علم، دانشگاهها،پارکهاي علم و فناوري، متخصصين و مشاورين
 *       تقويت مزيت هاي موجود در منطقه و ايجاد مزيت هاي مضاعف با هدف توسعه محلي
 *      ايجاد قطب تخصصي و ارائه خدمات و حمايت هاي لازم به صنايع سراسر کشور با هدف توسعه ملي در زمينه تخصصي
 *      همکاري و تعامل موثر با مراکزپژوهشي، علمي و دانشگاهي، پارکهاي فناوري و متخصصين در داخل و خارج از کشوربا هدف توسعه صنعتي در سطح منطقه اي، ملي و بين المللي
  

  ويژگي هاي شهرک هاي فناوري:  
 *      قابليت دسترسي ساده به آن بصورت فيزيکي و مجازي
 *      داراي ساختار ستادي کوچک ولي توانمند و مديريت با تجربه در راهبري امور فناوري
 *      داراي توان تدارک امکانات و خدمات با ارزش افزوده بالا
 *      داراي زيرساخت هاي مناسب تأسيساتي و شهري و شبکه هاي ارتباطي و مخابراتي
 *      داراي دسترسي مناسب از قبيل اتوبان، فرودگاه، راه آهن
 *      داراي معماري نوين ساختماني و محيط آرام و دلپذير
 *      گرايش به خودگرداني در نگهداري شهرک و پشتيباني دولت در راهبري نرم افزاري
 *      بکارگيري حداکثر توان بخش خصوصي در تکميل اجزا آنها
 *      ايجاد آنها بر اساس نياز واقعي کسب و کارهاي توليدي به فناوري هاي جديد
 *      هم جواري با قطب هاي صنعتي ،دانشگاهي در کلان شهرهاي کشور

 

اجزاي شهرک فناوري   
 *      مراکز خدمات فناوري و کسب وکار
 *      آزمايشگاه ها
 *      مراکز تحقيق و توسعه
 *      مرکز رشد
 *       بخش استقرار واحدهاي توليدي (اراضي، کارگاههاي آماده)
 *      مرکز آموزشي
 *      مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات
 *      نمايشگاه
 *      مراکز عمومي و خدماتي

تبصره : اجزاي فوق الذکر برگرفته از الگوي عمومي شهرکهاي فناوري مي باشد. نوع دقيق اجزا و طراحي آنها بر اساس نيازهاي مخاطبين هر شهرک، شرايط و ظرفيت هاي موجود در حوزه تخصصي و مطالعات مربوطه تعيين مي گردد.
 

 نتايج مورد انتظار از ايجاد شهرک فناوري تخصصي
 *  اهميت صنايع کوچک و خوشه هاي صنعتي و لزوم حمايت فناورانه از آنها
 *  دستيابي به توسعه فناوري در صنايع کوچک از طريق شهرک هاي فناوري
 *  تجارت فناوري در بنگاه هاي کوچک و متوسط از طريق شهرک هاي فناوري
 *  کاهش دخالت و تصدي هاي اقتصادي دولت و گسترش فعاليت بخش خصوصي  
 *  تمرکزگرايي يک فناوري به منظور استفاده بهينه از آزمايشگاه ها، کارگاه ها و ...
 *  جذب و هدايت سرمايه ها در راستاي ايجاد واحدهاي فناور  
 *  ايجاد فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره اي
 *  بهبود توان رقابتي واحدهاي صنعتي در بازارهاي ملي و بين المللي  
 *  کمک به توسعه صنعتي و اقتصادي منطقه و کاهش نرخ بيکاري

 

مزاياي استقرار در شهرکهاي فناوري
جداي از برخورداري از مزيت هاي عام که به تبع استقرار در يک مجتمع سامان يافته متکي به دانش، عايد مي شود واحدهاي فناور مستقر در شهرکهاي فناوري تحت پوشش سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران از مزاياي زير برخوردار مي باشند:  
 *      پرداخت بهاي حق بهره برداري از تاسيسات و امکانات زمين تخصيصي به صورت نقد و اقساط  
 *      معافيت از پرداخت تمام يا بخشي از اجاره بهاي دفاتر مشروط به فعال بودن واحد بر اساس ارزيابي هاي ادواري  
 *      تقدم در برخورداري از حمايت هاي مالي، آموزشي و فني سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران  
 *      برخورداري از مزاياي قانوني شهرک هاي صنعتي ( مانند معافيت هاي مالياتي، عوارض ساخت و ساز و ... )  
 *      قرار گرفتن در شبکه ملي انتقال فناوري و دسترسي به ظرفيت هاي آن در سطح ملي و بين المللي  

 

شهرك فناوري همدان
 *      مساحت شهرك:11 هكتار  
 *      مشاور طراحي فاز 1 و 2: مهندسين مشاور فرنهاد  
 *      كاربري اراضي: ساختمان مركز خدمات فناوري و كسب و كار،آزمايشگاه، واحدهاي R &D، واحدهاي فناور توليدي  
چشم انداز شهرك فناوري همدان
شهرك فناوري همدان مركزي پيشرو در بهسازي، انتقال و توسعه فناوري شركتهاي توليدي و افزايش رقابت پذيري صنايع مبتني بر دانش، ايجاد محيطي جهت شناسايي و توانمنديهاي فناوري كشور در صنعت خواهد بود.

ارسال به دوستان | تاریخ به روز رسانی:   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 1415
©کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان می باشد