معرفي مركز خدمات فناوري و كسب و كار 2

مقدمه
امروزه نقش و اهمّيت خدمات توسعه کسب و کار در توسعه کمّي و کيفي بنگاه هاي کوچک و متوسط در سطح جهان به خوبي شناخته شده و به عنوان ابزاري براي توسعه بنگاه ها مورد توجه سياست گذاران قرار گرفته است. خدمات ارايه شده توسط مراکز خدمات کسب و کار در برخي کشورها از جمله کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه سالانه داراي رشد مناسبي مي باشد. يکي از علل عمده چنين رشدي، رشد تقاضاي خدمات توسط بنگاه ;هاي کوچک و متوسط از يک سو و رشد عرضه خدمات توسط ارايه کنندگان خدمات توسعه کسب و کار از سوي ديگر مي باشد. بررسي ها نشان دهنده آن است که کشورهاي در حال توسعه نيز طي دهه گذشته توجه بيشتري به ارايه خدمات کسب و کار به واحدهاي کوچک و متوسط و ايجاد مراکز لازم براي اين امر نموده و همکاري هاي مشترکي با برخي کشورهاي اروپايي به منظور ايجاد اين مراکز در کشورهاي در حال توسعه مشاهده مي گردد.
در کشور ما با توجه به مأموريت هاي ويژه سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران در ايجاد زيرساخت مناسب شامل امکانات فيزيکي و خدمات نرم افزاري به منظور توسعه فناوري و ارتقاي توان رقابت پذيري کسب و کارهاي توليدي و همچنين حمايت از واحدهاي فناور و دانش بنيان ، ايده هاي کارآفرينانه و تجاري سازي نتايج تحقيقات و همچنين توسعه فعاليت هاي تحقيق و توسعه و تسهيل فعاليت متخصّصين و محقّقين ، با استناد به موارد قانوني، مطالعات ايجاد مراکز خدمات فناوري و کسب و کار همزمان با ايجاد شهرک هاي فناوري به طور جدي از سال 78 در دستور کار سازمان و شرکت هاي استاني منتخب قرار گرفت.
  
تعاريف :
1-1   مرکز خدمات فناوري و کسب و کار : مرکزي است که در شهرک هاي فناوري و يا شهرک هاي صنعتي بزرگ به منظورايجاد امکانات مناسب جهت استقرار ارايه کنندگان خدمات کسب و کار در زمينه هاي مختلف نظير فني و مهندسي، فناوري، مديريتي،مالي و حقوقي، بازاريابي، آموزشي و... احداث مي گردد. در اين مرکز علاوه بر بهره مندي مشاوران از فضاي فيزيکي مناسب جهت دفتر کار، استفاده از امکانات مشترک نظير سالن کنفرانس و جلسات، کلاس هاي آموزشي ، کتابخانه و...   وجود دارد.اين مرکز توسط شرکت استاني بصورت دائم يا موقت ايجاد و مالکيت و بهره برداري آن در اختيار سازمان مي باشد. از اين پس به اختصار مراکز ناميده مي شود.
توضيح : مرکز دائم و موقت از نظر نوع فعاليت تفاوت چنداني ندارند، مرکز موقت عموما در استانهايي که فاقد مرکز خدمات فناوري و کسب و کار دائم هستند به صورت موقت راه اندازي مي شود که نسبت به مراکز دائم از امکانات کمتري برخوردار هستند و عمدتا پس از راه اندازي مرکز دائم غيرفعال مي شوند.
1-2         دفاتر : هر مرکز خدمات فناوري و کسب وکار شامل اتاق هايي به مساحت هاي متفاوت جهت استقرار مشاوران است. به هريک از اين اتاق ها دفتر کار مشاور يا دفتر کار گفته مي شود. محل استقرار واحدهاي خدمات فناوري در اين دستورالعمل به اجمال دفاتر خوانده مي شوند.
1-3   نمايشگاه: بخشي از مرکز خدمات فناوري و کسب و کار است که به محل عرضه توانمندي ها و قابليت هاي ذي نفعان و مستقرين شهرک هاي صنعتي و فن آوري در قالب نمايشگاه اختصاص داده مي شود. اين بخش با سرمايه گذاري بخش خصوصي ايجاد مي گردد.
1-4     خدمات توسعه کسب و کار: کليه خدمات غيرمالي مورد نياز کسب و کارهاي توليدي از مرحله ايجاد تا پشتيباني از آنها جهت پايداري در عرصه رقابت در حوزه حقوقي، بازار و بازاريابي،بازرگاني، منابع انساني، مديريت ارتقاي سطح فناوري و ... که برحسب شرايط بنگاه و محيط کسب و کار متغير مي باشد.
1-5         ارايه دهندگان خدمات کسب و کار:اشخاص حقيقي و حقوقي با ماهيت ارايه خدمات خدمات مشاوره اي، مهندسي،آزمايشگاهي در حوزه هاي مورد نياز کسب و کارهاي توليدي از جمله   خدمات مالي و بازرگاني،منابع انساني،بهبود مديريت،ارتقاي سطح فناوري اطلاعات و توليد و ... توانمندي،رقابت پذيري، توسعه بازار و سودآوري و ادامه فعاليت را براي اين واحدها محقق مي سازند.
ضرورت ايجاد مراکز خدمات فناوري و کسب و کار
از آن جايي که امر مشاوره تأثير مستقيم بر رشد و ارتقاي بخش هاي مختلف اقتصادي دارد، دولت ها در کشورهايي که پيشرفت هاي صنعتي قابل توجهي داشته اند؛ سياست تقويت بخش مشاوره را همواره دنبال نموده اند. قطعا استفاده از ظرفيت هاي مشاوره يکي از عوامل مؤثر بر پيشرفت و ارتقاي کسب و کارهاي توليدي مي باشد.
در کشور ما پس از تصميم دولت به حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط ، ايجاد مراکز خدمات توسعه کسب و کار با هدف ارتقا و بهبود کارکرد اين بنگاه ها توسط سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي در دستور کار قرار گرفته است . بر اين اساس، مراکز خدمات فناوري و کسب و کار در شهرک هاي فناوري و صنعتي راه اندازي شده است . الگوهاي مختلفي براي فعاليت مراکز خدمات توسعه کسب و کار وجود دارد که نياز به گزينش و تطبيق براساس مشخصات و شرايط بومي دارد و نمي توان انتظار داشت که يک الگوي واحد در همه مناطق کشورها براي فعاليت مراکز خدمات توسعه کسب و کار وجود داشته باشد. به منظور افزايش کارکرد مؤثر مراکز راه اندازي شده در کشور و نيز براي کسب بيشترين موفقيت از مراکزي که در آينده راه اندازي مي شوند ، لازم به تبيين و تعريف الگوها و فرايندهاي مناسبي براي نحوه فعاليت و عملکرد مراکز خدمات توسعه کسب و کار کشور است تا اين مراکز از بدو تاسيس ساختار مشخصي داشته و در چارچوب يک راهبرد مشخص فعاليت نمايند.
آثار اقتصادي خدمات توسعه کسب و کار معمولا براساس اشتغال ايجاد شده توسط واحدهاي جديدالتاسيس، حفظ اشتغال کسب و کارهاي موجود، ماليات پرداخت شده توسط کسب و کارهاي جديد و کسب و کارهاي بهبود يافته و ميزان فروش واحدهاي جديد و افزايش فروش واحدهاي موجودي که خدمات دريافت نموده اند، اندازه گيري مي شود.
ويژگي هاي مراکز خدمات فناوري و کسب و کار
1.     ايجاد فضاي مناسب کاري براي شرکتهاي ارايه کننده خدمات تخصصي موردنياز کسب و کارهاي توليدي
2.     هم جواري با کسب و کارهاي توليدي مستقر در شهرک هاي صنعتي و فناوري
3.       قابليت دسترسي فيزيکي و مجازي آسان به آنها.
4.     ساختار ستادي کوچک و توانمند
5.     قابليت تدارک امکانات و خدمات با ارزش افزوده بالا
6.     داراي زيرساخت هاي تاسيساتي و ارتباطاتي مناسب
7.     داراي دسترسي مناسب به اتوبان ، فرودگاه ، راه آهن و ... .
8.   داراي معماري نوين ساختماني و محيط کاري آرام و دلپذير
9.   گرايش به خودگرداني در نگهداري مرکز و پشتيباني دولت در راهبري نرم افزاري
10.   مستقر بودن مشاوران داراي صلاحيت مبتني بر نياز کسب و کارهاي توليدي
  
8- اجزاي مراکز خدمات فناوري و کسب و کار
1.     دفاتر يا محل استقرار مشاوران
2.     آمفي تئاتر
3.   سالن يا سالن هاي جلسات
4.   کتابخانه
5.     کلاس هاي آموزشي
6.   ناهارخوري
7.   نمايشگاه
8.   واحد اداري(مديريت راهبري و مديريت نگهداري مرکز)
9.           واحدهاي خدماتي(واحد تکثير ، ماشين نويس و ...)
10.   کلينيک صنعت
  
- مزاياي استقرار در مرکز خدمات فناوري و کسب و کار
جداي از برخورداري از مزيت هاي عام که به تبع استقرار در يک مجتمع سازمان يافته متکي به دانش عايد مي شود، مشاوران مستقر در مراکز خدمات فناوري و کسب و کار تحت پوشش سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران از مزاياي زير برخوردار مي باشند :
1.   معافيت از پرداخت تمام يا بخشي از اجاره بهاي دفاتر، مشروط به فعال بودن واحد بر اساس ارزيابي هاي ادواري
2. تقدم در برخورداري از حمايت هاي مالي، آموزش و فني سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران
3. امکان بهره برداري از مزيت هاي شرکت هاي دانش بنيان به شرط احراز صلاحيت موردنياز بر اساس ضوابط مقررات مربوط.
4. همجواري با کسب و کارهاي توليدي مستقر در شهرک هاي صنعتي و فناوري به عنوان درخواست کنندگان بالقوه خدمات کسب و کار.
5. امکان بهره برداري از امکانات سخت افزاري و نرم افزاري شهرک هاي صنعتي، فناوري و تخصصي.
6. امکان قرارگرفتن در شبکه ملي مشاوران مراکز خدمات فناوري و کسب و کار کشور.
  
دست اندرکاران خدمات توسعه کسب و کار عبارتند از :
کسب و کارهاي توليدي:
طرف تقاضاي خدمات توسعه کسب وکار کسب و کارهاي توليدي هستند و مشتريان بالقوه يا بالفعل اين قبيل خدمات مي باشند.
ارايه کنندگان خدمات توسعه کسب و کار :
ارايه کنندگان خدمات توسعه کسب و کار ممکن است اشخاص، شرکتها و مؤسسات خصوصي سازمانهاي غير دولتي(NGOs)، آژانس هاي دولتي يا تحت پوشش دولت و يا انجمن هاي صنعتي هستند که ممکن است خود بصورت مؤسسات کوچک باشند.
تسهيل کنندگان(حمايت کنندگان) خدمات توسعه کسب و کار:
تسهيل کنندگان از طريق اقداماتي مانند کارکردن بر روي طرف تقاضا(بعنوان مثال از طريق آموزش کسب و کارهاي توليدي در زمينه منافع بالقوه استفاده از خدمات توسعه کسب و کار و فراهم کردن انواع مشوق ها براي آنها)از ارايه کنندگان خدمات کسب و کار(BDS Providers) پشتيباني مي کنند. اين اقدامات معمولا توسط مؤسسات توسعه اي از قبيل سازمانهاي غيردولتي، انجمن هاي صنعتي و سازمانهاي وابسته به دولت صورت مي گيرد.
اهدا کنندگان کمک :
اهداکنندگان کمک معمولاً منابع مالي مورد نياز براي برنامه ها و پروژه هاي توسعه خدمات کسب و کار را فراهم مي کنند.
دولت :
دولت ها و مؤسسات وابسته به آنها ممکن است منابع مالي مورد نياز براي پروژه ها و برنامه هاي توسعه کسب و کار را فراهم سازند.اصولاً نقش دولتها فراهم کردن يک فضاي توانمندساز از نظر قوانين، مقررات و سياستگذاري براي بنگاه هاي کوچک و متوسط و ارايه کنندگان خدمات کسب و کار و همينطور ايجاد زيرساختها، آموزش و خدمات اطلاع رساني است.
اهداف و مأموريت هاي مراکز خدمات فناوري و کسب و کار
  کمک به ارتقاي دانشارايه کنندگان خدمات کسب و کار و کسب و کارهاي توليدي به منظور رقابت در عرصه جهاني.
  سازماندهي براي ارايه خدمات مؤثر و مورد نياز به ارايه کنندگان خدمات کسب و کار و کسب و کارهاي توليدي به منظور کمک به ارتقاي توان رقابتي آنها.
     سازماندهي توانمندي ها و امکانات موجود در منطقه براي ايجاد پيوند بين امکانات و منابع دانشگاهها و مراکز پژوهشي و فناوري و صنعتي منطقه و توانايي هاي واحدهاي فناور و کسب و کارهاي توليدي.
  کمک در جهت دهي مراکزپژوهشي مرتبط با مراکز به سوي تحقيق در رشته هاي مورد نيازارايه کنندگان خدمات کسب و کار و کسب و کارهاي توليدي.
  ايجاد فضاي مناسب فعاليت علمي و مهندسي براي جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور.
  کمک به تحقق اهداف و اسناد بالا دستي (سند چشم انداز20 ، سند راهبردي توسعه صنعتي کشور،برنامه پنجم توسعه، سند توسعه علم و فناوري کشور و...) در حوزه توليد و صادرات.
   ايجاد فضاي رقابتي در تأمين خدمات مورد نياز کسب و کارهاي توليدي.
   ايجاد بستر مناسب براي فعاليت کلينيک هاي صنعت
   ايجاد بستر مناسب حضور و همکاري ارايه کنندگان خدمات کسب و کار خارجي در مرکز براي توسعه فناوري بنگاه هاي بومي.
     ايجاد بستر لازم براي فعاليت مشترک ارايه کنندگان خدمات کسب و کار داخلي و خارجي با روش شبکه سازي آنها.
     ارايه مشاوره لازم به کارآفرينان در ايجاد و بهره برداري از بنگاه هاي اقتصادي جديد و موجود.
     ترويج و تقويت فرهنگ مشاوره، توليد، کارآفريني.
   افزايش توان رقابت کسب و کارهاي توليدي.
     ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان دانشگاهي
     کمک به جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي در بخش هاي توليدي کشور.
آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و کارآمد و ارتقاي توان کارآفريني و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاري بنگاه هاي اقتصادي جهت استفاده از ظرفيت آنها.
  
ابزارهاي حمايتي و مشوق هاي استقرار در مراکز
     عقد قرارداد و شروع به کار کسب و کارهاي توليدي منوط به استفاده از خدمات مشاوران مستقر در مراکز خدمات فناوري و کسب و کار استان مي باشد.
     در اعطاي کمکهاي فني و اعتباري، سرمايه در گردش و ... مشاوران اين مراکز به عنوان بررسي و نظارت کننده در اولويت قرار دارند.
      رتبه بندي مشاوران مستقر و اعلام مشاوران و مراکز برتر در ارزيابي هاي ادواري سالانه.
     واحدهاي مستقر در مراکز خدمات فناوري و کسب و کار که موفق به انعقاد قراردادهاي فعال و عملکرد مناسبي بر اساس دستورالعمل معاونت صنايع کوچک گرديده اند و تمايل به استقرار در شهرکها و نواحي صنعتي را دارند از تسهيلات زير بهره مند مي شوند :
       تخصيص عرصه مناسب براي ساخت و ساز
       اختصاص کارگاه
       اجاره يا واگذاري قطعي آپارتمان در مقاطع خدماتي و ساختمانهاي بلند مرتبه در شهرکها و نواحي صنعتي
      استفاده از تسهيلات و کمکهاي فني و اعتباري سازمان و شرکت با توجه به مفاد موافقت zwnj;نامه هاي متبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و يا معاونت برنامه ريزي استانداري ها براي خريد قطعي آپارتمان و يا سرمايه در گردش.
  
مشاوران مجاز به استقرار در مراکز
دفاتر واقع در مراکز خدمات فناوري و کسب و کار در شهرک هاي فناوري و صنعتي که با هدف کمک به انتقال، جذب، بومي سازي و توسعه فناوري، افزايش رقابت پذيري، کمک به ايجاد و توسعه صنايع کوچک و متوسط و ارايه خدمات تخصصي به واحدهاي صنعتي مرتبط ، به متقاضيان واجد شرايط که مي توان آنها را در هفت گروه اصلي زير جمع بندي نمود، واگذار مي گردند :
 خدمات توسعه محصول و فناوري
 خدمات دسترسي به بازار
 خدمات آموزشي و تخصصي
 خدمات تامين مالي
 خدمات زيرساختي
 خدمات تامين ورودي
 خدمات سياستي و حمايتي
واگذاري دفاتر به شرکت هايي که صرفا نمايندگي فروش ماشين آلات، تجهيزات، مواد و محصولات خارجي را دارند، در مراکز خدمات فناوري و کسب وکار مجاز نمي باشد.

  

ارسال به دوستان | تاریخ به روز رسانی:   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 2001
©کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان می باشد