شهرک فناوري

شهرك فناوري

  شهرک هاي فناوري به عنوان يکي از نهادهاي اجتماعي موثر در امر تجاري سازي و توسعه فنّاوري و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش مدار و اشتغال زايي تخصصي مورد توجه بسياري از کشورهاي جهان واقع شده است. شهرک هاي فنّاوري، محيط هايي مناسب براي استقرار و حضور حرفه اي کسب و کارهاي فناور توليدي، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع، مشاورين خبره و موسسات پژوهشي و آموزشي است که در تعامل سازنده با يکديگر   به فعاليت هاي مرتبط با حوزه تخصصي شهرک اشتغال دارند. هدف نهائي اين هم نشيني، ايجاد هم افزايي و تجاري سازي فنّاوري و تسهيل فرآيند جذب، ارتقا و انتشار آن است به نحوي که تمامي و يا بخش هاي عمده اي از فعاليت هاي تجاري سازي فنّاوري در اين شهرک   ها به صورت حرفه اي قابل انجام باشد. اهّم اين فعاليت ها شامل تحقيق و توسعه، توليد محصولات با فناوري برتر،خدمات آزمايشگاهي، استانداردسازي، بازاريابي و عمليات مشاوره اي براي توسعه بازار محصولات فنّاوري در عرصه توليد صنعتي و همچنين عرضه ساير خدمات تخصصي مي باشد.   همکاري هاي بين المللي براي استفاده از تجارب جهاني و همچنين صدور محصولات و خدمات به بازارهاي فنّاوري جهان از اهداف راهبردي شهرک هاي   فنّاوري   است.

در کشور جمهوري اسلامي ايران با توجه به ماموريت هاي ويژه سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران در ايجاد زير ساخت مناسب شامل امکانات فيزيکي و خدمات نرم افزاري به منظور توسعه فناوري و ارتقاي توان رقابت پذيري واحدهاي صنعتي و همچنين حمايت از واحدهاي فناور و دانش بنيان ، ايده هاي کارآفرينانه و تجاري سازي نتايج تحقيقات و همچنين ايجاد بستر مناسب تحقيق و توسعه و تسهيل فعاليت متخصصين و محققين ، با استناد به موارد قانوني، مطالعات ايجاد شهرکهاي فناوري به طور جدي از سال 78 در دستور کار سازمان و شرکتهاي استاني منتخب قرار گرفت.

تعريف شهرک فناوري: شهرک فناوري مجموعه اي است که ضمن فراهم آوري زير ساخت   مناسب براي استقرار واحدهاي فناور توليدي ، خدماتي و مشاوره اي   با گرد آوري و تجميع   اجزاي دخيل در توسعه فناوري زمينه ارائه حمايت هاي نرم افزاري لازم جهت ايجاد کسب و کارهاي توليدي خرد،کوچک و متوسط مبتني بر فناوريهاي جديد را فراهم آورده و از طرف ديگر با اشاعه فناوريهاي جديد در   کسب و کارهاي توليدي زمينه ارتقاي توان رقابتي و توسعه فعاليتهاي آنها را پديد مي آورد.  

ضرورت ايجاد شهرک هاي فناوري :

*       کسب وکارهاي توليدي(کسب وکارهاي خرد، کوچک و متوسط) به عنوان موتور محرکه اقتصادي محسوب مي گردند و نيازمند توجه و حمايت لازم مي باشند.

*       با توجه به ماهيت کسب وکارهاي توليدي و عدم وجود منابع و امکانات در دسترسي مستقيم به فناوريهاي روز دنيا، سازمانهاي متولي دولتي مسئول فراهم آوري زير ساخت مناسب جهت خلق، توسعه و اشاعه فناوري در کسب و کارهاي توليدي مي باشند.

*       وجود ضعف و خلا هاي فناوري باعث گرديده کسب و کارهاي توليدي نقش موثر و مورد انتظار در توسعه اقتصادي و توليد ناخالص ملي نداشته باشند.

*        الزامات موجود دراسناد بالادستي شامل سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه خصوصا برنامه پنجم توسعه، تاکيد ويژه در حمايت ازايجاد کسب وکارهاي مبتني بر فناوريهاي جديد و همچنين ارتقا توان رقابت پذيري کسب وکارهاي موجود دارد.

*       سازمان صنايع کوچک به عنوان سازمان توسعه اي، متولي حمايت و توسعه ازحدود 99 درصد از کسب وکارهاي توليدي(صنفي و صنعتي) مي باشد و بر اساس ماموريتها و فعاليتهاي تعريف شده در اساسنامه سازمان مي بايست در خصوص توسعه فناوري در کسب وکارهاي توليدي اقدام نمايد.

*          تکميل زيرساختها و توسعه خدمات نرم افزاري در شهرک هاي صنعتي

     اهداف کلان ايجاد شهرک هاي فناوري:  

*       تسهيل و حمايت در نفوذ و اشاعه فناوريهاي جديد در کسب وکارهاي توليدي

*       ارتقاء و بهبود ساختار کسب و کارهاي توليدي از طريق تجهيز آنها به فناوري هاي برتر

*        نهادينه سازي و کارآمد نمودن فرايندهاي توليد، انتقال، جذب، بومي سازي و اشاعه فناوري هاي نوين

*       استقرار نظام تجاري سازي و گسترش کارآفريني منجر به توليد ثروت در جامعه

*       تسهيل ارتباطات و جريان دانش ميان نهادهاي دولتي، واحدهاي توليدي فناور، موسسات تحقيق و توسعه و مراکز آموزشي و پژوهشي و توسعه فعاليت آنها

*       کمک به ايجاد و رشد کسب و کارهاي توليدي مبتني بر فناوري با تاکيد بر توليدکنندگان بخش خصوصي

*       کمک به تحقق اهداف و اسناد بالا دستي (سند چشم انداز20 ، سند راهبردي توسعه صنعتي کشور،برنامه پنجم توسعه، سند توسعه علم و فناوري کشور و ... ) در حوزه توليد و صادرات محصولات دانش بنيان و با ارزش افزوده بالاتر

*       کمک به توسعه اقتصادي مناطق و کل کشور

 

ماموريت هاي کلان شهرک هاي فناوري

*        بررسي و رصد فعاليت کسب و کارهاي توليدي در حوزه تخصصي شهرک هاي فناوري و ارائه پيشنهاد و برنامه عمل توسعه و ارتقاي آنها

*       کمک به ارتقاي دانش فني کسب وکارهاي توليدي به منظور رقابت در عرصه جهاني

*       سازماندهي براي ارائه خدمات موثر و مورد نياز به کسب و کارهاي توليدي به منظور کمک به رشد آنها

*       ايجاد زمينه مناسب فعاليت متخصصين و مشاورين در حوزه تخصصي شهرک

*       ايجاد زمينه مناسب تحقيق و توسعه و انجام فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي کاربردي در زمينه تخصصي شهرک فناوري

*       ايجاد و فضاي مناسب جهت تجاري سازي ايده ها

*       تسهيل در امر انتقال فناوري

*       تکميل زنجيره انتقال دانش و کاربردي نمودن آن از طريق ايفاي نقش واسط بين کسب و کارهاي توليدي و مراکز توليد علم ، دانشگاهها،پارکهاي علم و فناوري، متخصصين و مشاورين

*        تقويت مزيت هاي موجود در منطقه و ايجاد مزيت هاي مضاعف با هدف توسعه محلي

*       ايجاد قطب تخصصي و ارائه خدمات و حمايت هاي لازم به صنايع سراسر کشور با هدف توسعه ملي در زمينه تخصصي

*       همکاري و تعامل موثر با مراکزپژوهشي ، علمي و دانشگاهي، پارکهاي فناوري و متخصصين در داخل و خارج از کشوربا هدف توسعه صنعتي در سطح منطقه اي ، ملي و بين المللي

 

  ويژگي هاي شهرک هاي فناوري:

*       قابليت دسترسي ساده به آن بصورت فيزيکي و مجازي

*       داراي ساختار ستادي کوچک ولي توانمند و مديريت با تجربه در راهبري امور فناوري

*       داراي توان تدارک امکانات و خدمات با ارزش افزوده بالا

*       داراي زيرساخت هاي مناسب تأسيساتي و شهري و شبکه هاي ارتباطي و مخابراتي

*       داراي دسترسي مناسب از قبيل اتوبان ، فرودگاه ، راه آهن

*       داراي معماري نوين ساختماني و محيط آرام و دلپذير

*       گرايش به خودگرداني در نگهداري شهرک و پشتيباني دولت در راهبري نرم افزاري

*       بکارگيري حداکثر توان بخش خصوصي در تکميل اجزا آنها

*       ايجاد آنها بر اساس نياز واقعي کسب و کارهاي توليدي به فناوري هاي جديد

*       هم جواري با قطب هاي صنعتي ،دانشگاهي در کلان شهرهاي کشور

  اجزاي شهرک فناوري  

*       مراکز خدمات فناوري و کسب وکار

*       آزمايشگاه ها

*       مراکز تحقيق و توسعه

*       مرکز رشد

*        بخش استقرار واحدهاي توليدي (اراضي ، کارگاههاي آماده)

*       مرکز آموزشي

*       مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات

*       نمايشگاه

*       مراکز عمومي و خدماتي

تبصره : اجزاي فوق الذکر برگرفته از الگوي عمومي شهرکهاي فناوري مي باشد. نوع دقيق اجزا و طراحي آنها بر اساس نيازهاي مخاطبين هر شهرک ، شرايط و ظرفيت هاي موجود در حوزه تخصصي و مطالعات مربوطه تعيين مي گردد.

   نتايج مورد انتظار از ايجاد شهرک فناوري تخصصي

*   اهميت صنايع کوچک و خوشه هاي صنعتي و لزوم حمايت فناورانه از آنها

*   دستيابي به توسعه فناوري در صنايع کوچک از طريق شهرک هاي فناوري

*   تجارت فناوري در بنگاه هاي کوچک و متوسط از طريق شهرک هاي فناوري

*   کاهش دخالت و تصدي هاي اقتصادي دولت و گسترش فعاليت بخش خصوصي

*   تمرکزگرايي يک فناوري به منظور استفاده بهينه از آزمايشگاه ها، کارگاه ها و ...

*   جذب و هدايت سرمايه ها در راستاي ايجاد واحدهاي فناور

*   ايجاد فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره اي

*   بهبود توان رقابتي واحدهاي صنعتي در بازارهاي ملي و بين المللي

*   کمک به توسعه صنعتي و اقتصادي منطقه و کاهش نرخ بيکاري

مزاياي استقرار در شهرکهاي فناوري

جداي از برخورداري از مزيت هاي عام که به تبع استقرار در يک مجتمع سامان يافته متکي به دانش ، عايد مي شود واحدهاي فناور مستقر در شهرکهاي فناوري تحت پوشش سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران از مزاياي زير برخوردار مي باشند:

*       پرداخت بهاي حق بهره برداري از تاسيسات و امکانات زمين تخصيصي به صورت نقد و اقساط

*       معافيت از پرداخت تمام يا بخشي از اجاره بهاي دفاتر مشروط به فعال بودن واحد بر اساس ارزيابي هاي ادواري

*       تقدم در برخورداري از حمايت هاي مالي ، آموزشي و فني سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران

*       برخورداري از مزاياي قانوني شهرک هاي صنعتي ( مانند معافيت هاي مالياتي ، عوارض ساخت و ساز و ... )

*       قرار گرفتن در شبکه ملي انتقال فناوري و دسترسي به ظرفيت هاي آن در سطح ملي و بين المللي

شهرك فناوري همدان

*       مساحت شهرك:11 هكتار

*       مشاور طراحي فاز 1 و 2: مهندسين مشاور فرنهاد

*       كاربري اراضي: ساختمان مركز خدمات فناوري و كسب و كار،آزمايشگاه، واحدهاي R amp;D، واحدهاي فناور توليدي

چشم انداز شهرك فناوري همدان

شهرك فناوري همدان مركزي پيشرو در بهسازي، انتقال و توسعه فناوري شركتهاي توليدي و افزايش رقابت پذيري صنايع مبتني بر دانش، ايجاد محيطي جهت شناسايي و توانمنديهاي فناوري كشور در صنعت خواهد بود.

ارسال به دوستان | تاریخ به روز رسانی:   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 655
©کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان می باشد