برگزاري پنجمين نمايشگاه توانمندي هاي صنايع كوچك استان همدان
پنجمين نمايشگاه توانمندي هاي صنايع كوچك استان همدان با حضور واحدهاي صنعتي برتر استان در تاريه 13الي 16 آذررماه ساعت 15:30 الي 20:30 برگزار مي گردد.
بدينوسيله از كليه هم استانيها علي الخصوص جامعه صنعتي استان دعوت مي شود تا از نمايشگاه بازديد نمايند. محل برگزاري: محل دائمي نمايشگاه هاي استان واقع در ميدان عاشورا