به اطلاع ميرساند شرکت شهرکهاي صنعتي استان باهمکاري اتاق بازرگاني سمينار وکارگاه آموزشي با عنوان آشنايي بافرصت‌هاي تجاري غرب آفريقا بااولويت کشور غنا به عنوان دروازه ورود به غرب آفريقا،را در مورخ شنبه 13آذر از ساعت 15تا19 توسط خانم دکتر حيدري کارشناس مسئول غرب آفريقا دراتاق ايران،درمحل اتاق بازرگاني همدان برگزار مي نمايد.لذاازكليه علاقمندان دعوت به عمل مي‌آيددر اين كلاس حضوربه عمل آورند. روابط عمومي شركت شهرك‌هاي صنعتي استان همدان