به اطلاع مي رساند كليه واحدهاي مستقر در مركز خدمات فناوري و كسب وكار كه داراي فعاليتهاي مهندسي، فناوري و پژوهشي در سال 94 بوده اند به منظور بررسي صدور جواز فناوري و امكان استفاده از معافيت ماليات بر درآمد تا 100 درصد مبلغ تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي در اسرع وقت به همراه مستندات و كپي قراردادهاي مربوطه به محل معاونت صنايع كوچك مراجعه نمايند.