شركت شهركهاي صنعتي استان همدان برگزار مي كند: ا يده شو پسماند هاي صنعتي با رويكرد ويژه به صنايع مستقر در شهركهاي صنعتي آخرين مهلت ثبت نام: 14 مهر 1398 زمان برگزاري: 21 مهرماه 98 محل برگزاري: اداره كل محيط زيست همدان سايت رويداد جهت ثبت نام: barazeh.ir شماره تماس: 38265143 و 09184442904