شركت شهركهاي صنعتي همدان در راستاي توسعه خدمات نرم افزاري، مشاوره اي از علاقمندان به عضويت در كلينيك كسب وكار استان همدان دعوت به عمل مي آورد.